Китайский язык онлайн Studychinese.ru

Тело, медицина

Врачи

1 内科医生
nèikē yīshēng
терапевтПорядок штрихов
2 外科医生
wàikē yīshēng
хирургПорядок штрихов
3 牙科医生
yákē yīshēng
стоматолог; зубной врач; дантистПорядок штрихов
4 药剂师
yàojìshī
фармацевт, провизорПорядок штрихов
5 护士
hùshi
медсестра; медицинская сестраПорядок штрихов
6 眼科医生
yǎnkē yīshēng
окулист; офтальмолог; глазной врачПорядок штрихов
7 医生
yīshēng
врач, докторПорядок штрихов
8 医士
yīshì
фельдшер; санитарПорядок штрихов
9 产科医生
chǎnkē yīshēng
акушер; акушеркаПорядок штрихов
10 私人医生
sīrén yīshēng
личный врачПорядок штрихов
11 精神病医生
jīngshénbìng yīshēng
психиатр; психиатрияПорядок штрихов
12 儿科医生
ér kē yīshēng
педиатрПорядок штрихов
13 心理学家
xīnlǐ xuéjiā
психологПорядок штрихов
14 妇科医生
fùkē yīshēng
гинекологПорядок штрихов
15 心脏病专家
xīnzàng bìng zhuānjiā
кардиологПорядок штрихов
16 泌尿科医师
mìniàokē yīshī
урологПорядок штрихов
17 正牙医生
zhèngyáyīshēng
ортодонтПорядок штрихов
18 免疫学家
miǎnyì xuéjiā
иммунологПорядок штрихов
19 自然疗法师
zìrán liáofǎshī
натуропатПорядок штрихов
20 妇产科医生
fùchǎnkē yīshēng
акушер-гинекологПорядок штрихов
21 病毒学家
bìngdú xuéjiā
вирусологПорядок штрихов
22 矫形外科医师
jiǎoxíng wàikēyīshī
ортопед
23 外伤医生
wàishāng yīshēng
травматологПорядок штрихов
24 卫生员
wèishēngyuán
санитарПорядок штрихов
25 肿瘤学家
zhǒngliúxuéjiā
онкологПорядок штрихов
26 美容医生
měiróng yīshēng
пластический хирургПорядок штрихов
27 男科专家
nánkē zhuānjiā
андрологПорядок штрихов
28 内分泌科医生
nèifēnmìkē yīshēng
эндокринолог
29 变态反应学家
biàntài fǎnyìng xué jiā
аллерголог
30 理疗科医师
lǐliáo kē yīshī
физиотерапевтПорядок штрихов
31 营养医师
yíngyǎng yīshī
диетологПорядок штрихов
32 耳鼻喉科医生
ěrbíhóukē yīshēng
ЛОР (отоларинголог)

Комментарии

Вводите слоги с номерами тонов (1-4), чтобы получить пиньинь, например:
ni3 hao3nǐ hǎo