Китайский язык онлайн Studychinese.ru

Китайский для детей

溪谷里的农夫。
Xī gǔ lǐ de nóngfū
Фермер в долине

溪谷里的农夫。
Xī gǔ lǐ de nóngfū
Фермер в долине

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

溪谷里的农夫。
Xī gǔ lǐ de nóngfū
Фермер в долине

 

农夫带着媳妇。
Nóngfū dàizhe xífù
Фермер везет свою жену.

农夫带着媳妇。
Nóngfū dàizhe xífù
Фермер везет свою жену.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

农夫带着媳妇。
Nóngfū dàizhe xífù
Фермер везет свою жену.

 

媳妇带着娃娃。
Xífù dàizhe wáwá
Жена везет малыша.

媳妇带着娃娃。
Xífù dàizhe wáwá
Жена везет малыша.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

媳妇带着娃娃。
Xífù dàizhe wáwá
Жена везет малыша.

 

娃娃带着小狗。
Wáwá dàizhe xiǎo gǒu
Малыш ведет щенка.

娃娃带着小狗。
Wáwá dàizhe xiǎo gǒu
Малыш ведет щенка.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

娃娃带着小狗。
Wáwá dàizhe xiǎo gǒu
Малыш ведет щенка.

 

小狗带着小猫。
Xiǎo gǒu dàizhe xiǎo māo
Щенок ведет котенка.

小狗带着小猫。
Xiǎo gǒu dàizhe xiǎo māo
Щенок ведет котенка.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

小狗带着小猫。
Xiǎo gǒu dàizhe xiǎo māo
Щенок ведет котенка.

 

小猫带着老鼠。
Xiǎo māo dàizhe lǎoshǔ
Котенок ведет мышь.

小猫带着老鼠。
Xiǎo māo dàizhe lǎoshǔ
Котенок ведет мышь.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

小猫带着老鼠。
Xiǎo māo dàizhe lǎoshǔ
Котенок ведет мышь.

 

老鼠带着奶酪。
Lǎoshǔ dàizhe nǎilào
Мышь несет сыр.

老鼠带着奶酪。
Lǎoshǔ dàizhe nǎilào
Мышь несет сыр.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

老鼠带着奶酪。
Lǎoshǔ dàizhe nǎilào
Мышь несет сыр.

 

溪谷里一家人。
Xī gǔ lǐ yījiā rén
Семья в долине.

溪谷里一家人。
Xī gǔ lǐ yījiā rén
Семья в долине.

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

嗨哦,好快乐!
Hāi ó, hǎo kuàilè
Хай-хо, весело!

溪谷里一家人。
Xī gǔ lǐ yījiā rén
Семья в долине.


Комментарии

Вводите слоги с номерами тонов (1-4), чтобы получить пиньинь, например:
ni3 hao3nǐ hǎo